برنامه حضور مشاوران

مشاوره بازاریابی و فروش مسعود رجایی شنبه - 9:30 الی 16
مشاوره اموربیمه تامین اجتماعی محمد ترابی یکشنبه - 9 الی 11
مشاوره مدیریت بحران محمد مهدی پور دو شنبه- ساعت 10:30الی14
مشاوره حقوقی احسان جمالی پور سه شنبه - 9 الی 11
مشاوره مالی و مالیاتی محمد نورمحمدی چهارشنبه - 9 الی 11
راهبر بازرگاني و فروش حمیدرضا نیلی پور هماهنگی با شبکه پژوهش جهت تعیین وقت مشاوره

نظرسنجی

نظر شما در خصوص نحوه ارائه خدمات مشاوره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان چیست؟

نمایش نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...