برنامه حضور مشاوران

مشاوره بيمه و تامين اجتماعي محمد ترابی یک شنبه - 9 الی 11
مشاوره بازاريابي و فروش سید مسعود رجایی دوشنبه - 9 الی 11
راهبر بورس و تامين مالي مجتبي متقي هماهنگی با شبکه پژوهش جهت تعیین وقت مشاوره
مشاوره مالي، مالياتي احمد نورمحمدی سه شنبه - 9 الی 11
راهبر بازرگاني و فروش حمیدرضا نیلی پور هماهنگی با شبکه پژوهش جهت تعیین وقت مشاوره
مشاوره حقوقي محمدرضا پورداوراني چهارشنبه - 9 الی 11

نظرسنجی

نظر شما در خصوص نحوه ارائه خدمات مشاوره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان چیست؟

نمایش نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...