انجام کلیه خدمات مالیاتی،مالی، حسابداری و مدیریت مالی

خدمتی جدید از شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

مدیر عامل محترم
با سلام و احترام
به استحضار می رساند با توجه به نیاز شرکتهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به خدمات مالی
شبکه پژوهش و فناوری اقدام به عقد قرارداد با شرکت رسمی حسابداری نموده است، امید است بتوانیم در
راستای حمایت از شرکتهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اقدامی مفید انجام دهیم .
شایان ذکر است خدمات قابل ارائه توسط شرکت به شرح زیر می باشد که عالقهمندان میتوانند در روزهای
دوشنبه و چهارشنبه به دفتر شبکه پژوهش واقع در ساختمان شیخ بهائی طبقه اول واحد۲۲۲ مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است ۰۱ %کمک هزینه قرارداد خدمات حسابداری برای اعضا، توسط شبکه پژوهش و فناوری
پرداخت میگردد.
۰ .مشاوره و اجرای کلیه امور حسابداری، حسابرسی و مالیاتی
۲ .تهیه صورت های مالی، اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی
۳ .مشاور مدیریت در حوزههای مالی و مالیاتی
۴ .راه اندازی و نظارت بر نرم افزار های مالی، انبار و حقوق و دستمزد
۵ .اعزام حسابدار مجرب حسب نیاز شرکت همراه با پشتیبانی
۶ .تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
۷ .و سایر خدمات مالی