اهداف شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

  • توسعه حمایتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از واحدهای پژوهشگر و فناور
  • ایجاد ارتباط و تعامل بین واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر تحقیقاتی و پژوهشی برای آنها
  • ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشگر و فناور و هم افزایی بین این واحدها، توسعه و تعالی آنها
  • ایجاد امکان بهره برداری مشترک از امکانات سخت افزاری (تجهیزات) و نرم افزاری (دانش و تجارب) واحدهای پژوهشگر و فناور
  • ایجاد ارتباط هدفمند جهت معرفی نیازهای صنایع به شرکت های دانش بنیان