بازدید صنعتی گروه صنعتی انتخاب

چهل و سومین بازدید صنعتی

چهل و سومین بازدید صنعتی مسئله محور شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان از گروه صنعتی انتخاب در سه حوزه اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی برای ایجاد ارتباط و عقد قرارداد های کاری برگزار میشود.

بازدید های صنعتی برای آشنایی بیشتر با پروژه ها و مسائل واحد های صنعتی برگزار میشود که واحد های صنعتی بتوانند پتانسیل ها و توانایی های شرکت های دانش بنیان را برای حل معضلاتی که دارن شناسایی و استفاده کنن.