خدمات ارزش گذاری دانش فنی

فرآیند ارزش گذاری دانش فنی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه ارزش بخشیدن به مالکیت معنوی محققین و دانش پژوهان است. همچنین در حوزه انتقال تکنولوژی نیز پی بردن به ارزش واقعی یک دانش فنی بسیار حائز اهمیت است.
ارزش گذاری دانش فنی با استفاده از کارشناسان تخصصی هر حوزه و توانمند در حوزه بازار به منظور تعیین و ارائه با تائید کارشناس رسمی دادگستری از خدمتی است که شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به بهترین نحو ارائه می نماید.


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما