خدمات استانداردهای ملی و بین المللی

بدون شک امروزه استفاده از سیستم ها و تکنیک های مدیریتی نوین در سازمانها و بنگاههای اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی و استفاده بهینه از فضای رقابتی بوجود آمده، مشتری محوری و مدیریت منابع از رویکردهای جدید مدیریت محسوب می شود.

در این راستا، شبکه پژوهش و فناوری با هدف ارائه خدمات زیرساخت های رقابتی جهت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی به منظور بهبود عملکرد سازمان ها، شرکت ها و موسسات اقدام نموده است.


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما