دوره آموزشی “تکنیک ها و مذاکرات فروش” پنجشنبه ۱۷ مرداد۹۸ برگزار شد.

دوره آموزشی “تکنیکها و مذاکرات فروش”

دوره آموزشی تکنیکها و مذاکرات فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۷ مرداد۹۸ در محل مرکز علمی کاربردی عتیق برگزار شد.

این دوره به مدت ۶ ساعت پیرامون موضوع های توانایی انجام مذاکره دو یا چند نفره، بررسی و شناخت زبان بدن در جلسات و ارتباطات و آشنایی با کنترل رفتار خود و دیگران توسط سید مسعود رجایی، مشاور عالی مدیریت سازمانی تدریس شد.