فراخوان اعطای تسهیلات به شرکت ها

حمایت صندوق پژوهش و فناوری از طرح های پژوهشی

  • اعطای تسهیلات
  • صدور ضمانت نامه های پژوهشی-تحقیقاتی
  • تامین سرمایه و مشارکت در سرمایه گذاری ریسک پذیز
  • تضمین تعهدات پژوهشگران