فراخوان نیاز های فناورانه صنعتی در خصوص “نوع خاصی از چسب یا لاک آب بند کننده”