مصاحبه واحد خبر با حمیدرضا فاتحی مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان