چشم اندازهای پیش روی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

شبکه ی پژوهش و فناوری در نظر دارد ضمن استمرار فعالیتهای موفق فعلی، در محورهای زیر به بهبود یا توسعه ی اقدامات خود بپردازد :

  • توسعه ی فعالیتهای آموزشی، به خصوص در زمینه ی مدیریت و توسعه ی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه در سطح فردی و سازمانی
  • توسعه ی ارتباطات بین واحدهای تحقیق و توسعه ی اعضای حقوقی (R&D) توسط مجاری رسمی و غیر رسمی گوناگون.
  • توسعه ی حضور در فضای مجازی و بررسی راههای ایجاد تعامل با افراد و سازمانهای ملی و بین المللی.
  •  ایجاد نظام ارتباط با پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و معرفی به اعضای شبکه (Talent Hunting)
  • ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت های هماهنگ و یکپارچه در واحدهای تحقیق و توسعه
  • افزایش ارتباط و تعامل با جامعه دانشگاهی، سعی در توانمندسازی دانشجویان از طریق برنامه های گوناگون مانند طرح دروس معاصر و برگزاری مسابقات و رویدادهای علمی