سخنرانی مدیر عامل شبکه پژوهش در اصفهان شهر کارآفرینی

سخنرانی حمید رضا فاتحی مدیر شبکه پژوهش فناوری استاد اصفهان شبکه پژوهش و فناوری محلی است برای ایجاد شبکه سازی وnetworking بین بخش هایی از حوزه کارآفرینی استان اصفهان از جمله شرکت های دانش بنیان ،شرکت های فناور ، مراکز علمی پژوهشی و صنایع…