برنامه حضور مشاوران

مشاوره بازاریابی و فروش مسعود رجایی شنبه - 9:30 الی 16
مشاوره اموربیمه تامین اجتماعی محمد ترابی یکشنبه - 9 الی 11
مشاوره مالي و مالياتي محمد نورمحمدي یکشنبه 14 الی 16
مشاوره امور حقوقی احسان جمالی پور دو شنبه- ساعت 9الی11
مشاوره تجاری سازی و انتقال فناوری، مدیریت بحران محمد مهدی پور سه شنبه - 10:30 الی 14
راهبر بازرگاني و فروش حمیدرضا نیلی پور هماهنگی با شبکه پژوهش جهت تعیین وقت مشاوره

نظر سنجی

نظر شما در خصوص نحوه ارائه خدمات مشاوره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان چیست؟
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .