احسان جمالی پور

مشاور امور حقوقی و قراردادها

محمد ترابی

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی

محمد نور محمدی

مشاور امور مالی و مالیاتی

سید مسعود رجایی

مشاور امور بازرگانی و فروش

مسعود افضلی

توسعه کسب و کار

سید سعید فاتحی

امور مالی و مالیاتی

حسین ربیعی

مشاور سازماندهی،منابع انسانی،بهبود فرایندهای کسب و کار و مدیریت عملکرد

محمد مهدی پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری

تنها با یک تماس از خدمات مشاوره تلفنی و حضوری مرکز مشاوره ما بهره مند شوید.

تنها با یک تماس از خدمات مشاوره تلفنی و حضوری مرکز مشاوره ما بهره مند شوید.

محمود آقایی

مشاور روابط و قوانین کار

مهدی اعتباری

اصول مذاکرات تجاری