سمینار آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کار ۲۶ و ۲۷ آذر

شرکت فنی مهندسی سلاله فن سپاهان برگزار می کند:

سمینار آموزشی دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات کار

محتوای دوره:

 • دامنه شمول قانون کار
 • حقوق و تکالیف متقابل کارگر و کارفرما در قانون کار
 • قرارداد کار، شرایط اساسی انعقاد و انواع قرارداد کار
 • قرارداد آزمایشی، ساعتی و شرایط صحت قرارداد کار
 • موارد خاتمه، انحلال و تعلیق قرارداد کار و آثار آن
 • شرایط کار {حقوق(حق السعی)، مزد مبنا و مزایای رفاهی}
 • مقررات مربوط به ساعت کار، اضافه کاری، شب کاری و نوبت کاری
 • تعطیلات، مرخصی و ماموریت در قانون کار
 • عیدی و پاداش و حق سنوات در قانون کار
 • مراجع حل اختلاف در قانون کار و نحوه رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان
 • آیین دادرسی کار
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به آرا صادره از سوی مراجع اختلاف
 • قانون بیمه بیکاری و مشمولین آن
 • تغییر در شرایط کار و رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون کار
 • شرایط کار زنان و نوجوانان در قانون کار
 • خاتمه قرارداد کار، انحلال و فسخ آن
 • مقررات کار در مناطق آزاد تجاری و پارک های علم و فناوری
 • غیر مشمولین و موارد استثنا قانون کار
 • سایر موارد مرتبط با قانون کار

زمان: ۲۶ و ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان

به شرکت کنندگان, گواهینامه حضور در دوره اعطا خواهد شد.