جلسه تخصصی دکتر رجایی پیرامون موضوع نتایج به دست آمده از تحقیقات موسسه گالوپ در خصوص منابع انسانی

معرفی موسسه گالوپ

مؤسسه گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است که آشنایی با مراحلی که برای انجام نظرسنجی در این مؤسسه انجام می شود، حائز اهمیت است.
جورج هاوسگالوپ یکی از متخصصین استفاده از روش های آماری در مطالعه افکار و عقاید عمومی، در ۲۷ دسامبر ۱۹۳۵ مؤسسه استخراج عمومی را بنیاد نهاد که به نام خود وی گالوپ خوانده م یشود. مخارج این مؤسسه از حق اشتراک مؤسسات تبلیغاتی و تولیدی در ایالات متحده آمریکا تأمین می شود. بسیاری از کشورهای جهان در مواردی گوناگون، جهت اطلاع از افکار عمومی به این مؤسسه مراجعه می کنند.

مفهوم و اثرات Engagement

Engagement در لغت به معنی نامزدی، تعهد و پذیرندگی است، اما در منابع انسانی به وفاداری کارکنان گفته میشود.

تاثیر Engagement
ارائه سه آمار تحقیق شده از مقاله The Best and the Rest مربوط به Harvard Business Review :

 •  کارمندی که خوب مدیریت شود بیش از ۴۰ % از میانگین کار همکارانش بهرهوری بیشتری خواهد داشت.
 • در فروش بیمه نامه – یک فروشنده اگر خوب مدیریت شود ۲/۴ بالاتر از میانگین همکاران عملکرد دارد.
 • معماری نرم افزار و یا مشاوره به دلیل دامنه ابتکارعمل بسیار بالایی که دارد ۱۲ برابر بیشتر بهره وری دارد.

مدل وفاداری کارکنان در سازمان

Full Engagement : همه دانش و ابتکار و توانایی را بکار می گیرند.
Semi Engagement: بخشی از تواناییشان درگیر کار هست و خودشان میدانند.
Dis Engagement : کسانی که نبودشان بهتر است.
Engagement و Dis Engagement مسری هستند.

منشا اعتبار موسسه گالوپ

 1. مصاحبه با ۱۰ میلیون کارمند و مدیر- مصاحبه تا سال ۲۰۱۶ حدود ۱۷ میلیون شده و تایید بیشتری بر ۱۲ مورد گذاشته است.
 2. این تحقیق با ۴۱ زبان مختلف و در ۱۱۴ کشور انجام شده است و در نتیجه آن ۱۲ عامل موثر برای اشتیاق کاری و انگیزه کارکنان ترتیب اهمیت ندارد اما سفارش شده که ۱۲ مورد رعایت شود.

نتیجه تحقیق مؤسسه گالوپ در کتابی به نام ۱۲ در سال ۲۰۰۶ چاپ شده است.

نتیجه تحقیقات گالوپ

 1.  کارکنان باید بدانند که سازمان و مدیران آن دقیقا از آنها چه میخواهند و چه انتظاری دارند.
 2. ملزومات خوب کار کردن برای آنها فراهم شود و اختیارات را به آنها بدهیم.
 3. کارکنان را باید به کارهایی گماشت که با تواناییهای آنها بیشترین تناسب را دارد.
 4. کارکنان باید برای کارهای خوبی که انجام میدهند مورد قدردانی قرار گیرند و پاداش دریافت کنند، اصل بزرگ مدیریت در دنیا: اگر میخواهید رفتاری در سازمان تکرار و فرهنگ سازی شود باید به آن پاداش دهد. پاداش فقط مادی و پول نیست پاداش معنوی باید در نظر گرفته شود.(نمایش لذت بردن از انجام کار صحیح)معرفی کتاب ” بزرگترین اصل مدیریت در دنیا” ترجمه مهدی ایرانژاد
 5. باید به شخصیت انسانی کارکنان توجه کرد و به آن اهمیت داد.
 6. کارکنان باید احساس کنند کسی در سازمان به فکر توسعه آنهاست و او پیشرفت و توسعه را تسهیل میکند.
 7. باید افکار، ایدهها، ابتکارات و پیشنهادهای کارکنان را به حساب آورد و از آن استقبال کرد. شرکت تویوتا بجای ۱۰۰ مدیر ۱۰۰ هزار نفر فکر میکنند.
 8. کارکنان باید احساس کنند کاری مهم در یک سازمان مهم بر عهده دارند. (مگر داری آپولو هوا میکنی؟) ۱۹۶۹ – آپلو ۱۱
 9. کارکنان باید در محیط کار اخلاق کاری را ببینند و با همکارانی کار کنند که آنها هم اخلاق کار و هم ارزشهای سازمانی را رعایت کنند، اخلاق کار مسری است. وقتی به جریانی بپیوندیم آسانتر پیش می رویم، کارکنان بد را نگه ندارید.
 10. کارکنان باید در فضای دوستانهای کار کنند و بین همکارانشان دوستان خوبی داشته باشند. سازمان جایگزین خانواده، دوستان و همسایگان باید باشد.
 11. رفتار و عملکرد کارکنان باید ارزیابی شود و آنها باید بازخوردهای مفید در مسیر پیشرفت و موفقیت خود دریافت کنند.
  توجه شود: ارزیابی عملکرد همیشه در جهت آسیب شناسی و کمکاری نیست بلکه میتواند در
  مسیر تشویق و خودشکوفایی قرار گیرد(مثال: بهشت و جهنم)
 12. کارکنان باید فرصت های آموزشی و یادگیری داشته باشند.

دوازده سوال مهم برای پی بردن به وفاداری

 1. آیا میدانیم که به هنگام کار کردن از من چه میخواهند؟
 2. آیا منابع و ابزار درست انجام دادن کار را در اختیار دارم؟
 3.  آیا به هنگام کار، فرصت و اختیار دارم تا آن را به بهترین وجهی که خود میدانم انجام دهم؟
 4. آیا در خلال ۷ روز گذشته، از کارهای خوب من هیچ تقدیری شده است؟
 5. آیا سرپرست و کس دیگر در محیط کار به شخصیت انسانی من توجه دارد؟
 6. آیا در محیط کار کسی هست که مشوق پرورش و پیشرفت من باشد؟
 7. آیا در محیط کار کسی به دیدگاههای من اهمیت میدهد؟
 8.  آیا رسالت و هدف شرکت، احساس مهم بودن شغلم را در من زنده میکند؟
 9.  آیا همکارانم به انجام کار با کیفیت متعهد هستند؟
 10. آیا در محیط کار، کسی را به عنوان بهترین دوست خود دارم؟
 11. آیا در ۶ ماه گذشته، کسی از محیط کار، درباره پیشرفت من سخنی گفته است؟
 12. آیا در سال گذشته فرصتهایی برای یادگیری و رشد در محیط کار برایم فراهم شده است؟