برگزاری بوت کمپ مشاور حرفه‌ای کسب و کار

تاریخ ارسال : 1399/10/29

برگزاری بوت کمپ مشاور حرفه‌ای کسب و کار

به گزارش روباط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، بوت کمپ مشاور حرفه‌ای کسب و کار به همت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و دانشگاه اصفهان روز پنج شنبه مورخ 25 دی ماه 1399 برگزار شد.