دپارتمان مدیریت دانش

تاریخ ارسال : 1399/6/2

دپارتمان مدیریت دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش با دو تعبیر شناخته می‌شود؛ مدیریت با دانش و مدیریت بر دانش. مدیریت بر دانش رویکردی از مدیریت دانشی است که به جمع‌آوری، ذخیره سازی، تبادل و به اشتراک‌گذاری آن می‌پردازد. اگرچه سودمند است اما به نوآوری، تولید دانش و متعاقبا تحولی شگرف و کارا و اثربخش در سازمان نمی‌انجامد. تعبیر دیگر از نظام مدیریت دانش با «مدیریت با دانش» تبیین می‌شود. در این دیدگاه، سبک رهبری سازمان آنگونه تنظیم می شود که در تمامی تصمیم گیری ها و رویکردهای مدیریتی، دانش متناسب و مربوط به آن به کار گرفته شود. این برداشت از نظام مدیریت دانش به مراتب مفیدتر است و اگر در فرهنگ سازمانی درست نهادینه شود، تحول مدیریتی شگرفی را به همراه خواهد داشت.

بطور کلی عبارتست از (( اکتساب،ذخیره سازی، بازیابی، کاربرد، تولید و بازنگری دارایی های دانشی سازمان)) به سبکی کنترل شده. فعالیتهای مدیریت دانش در 4 دسته قرار می گیرد:

1-کسب دانش(شامل یادگیری، خلق و شناسایی)

2-تجزیه و تحلیل دانش(شامل ارزیابی و اعتبارسنجی)

3-حفظ دانش(شامل سازمان دهی و نگهداری)

4-استفاده از دانش(شامل کاربرد،انتقال و تسهیم)

 

 

 

 

 

ابعاد مدیریت دانش

فراهم آوری دانش مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران و کارشناسان در زمان و مکان مورد نیاز که از اهداف مدیریت دانش است، موجب تقویت توانایی پیشبینی وقایع آینده و تعالی خرد سازمانی می‌شود، زیرا افزایش خبرگی سازمانی و توان حل مسأله با افزایش سطح به کارگیری دانش سازمانی حاصل می گردد.مدیریت دانش برای حصول اطمینان از این است‌که همیشه مبانی دانشی انجام فرآیند تصمیم‌گیری‌ها فراهم است. حصول اطمینان از این‌که همه چیز با نگاه دانشی بازبینی و به روز می‌شود و بهبود می‌یابد.ابعاد مدیریت دانش از سه منظر قابل بررسی می باشد:

1-انسانی: شامل ابعاد روحی، فرهنگی و تخصصی

2-سازمان: شامل ساختار سازمانی و فرآیندها

3- فناوری اطلاعات و ارتباطات: شامل مدیریت اسناد و اطلاعات

 

 

 

چه دانشی باید مدیریت شود؟

در ابتدا این پرسش جزئی بنظر می رسد، ولی در عمل پاسخ به آن آسان نیست.ممکن است هده ای معتقد باشند که هر دانشی باید مدیریت شود.اما این امر باعث غرق شدن در انبوهی از اطلاعات می گردد و توانایی تشخیص اطلاعات و دانش با ارزش و قابل اتکا را تحت الشعاع قرار می دهد.

بطور دانشی می بایست مدیریت شود که برای سازمان حیاتی است و باعث ایجاد ارزش افزوده می شود.

مانند:

  • دانشی که در شغلی به خصوص وجود دارد
  • دانش اینکه چه کسی چه چیزی در سازمان می داند
  • دانستن اینکه چه کسی بهترین گزینه برای شغل یا وظیفه مشخصی است
  • دانش تاریخ سازمان
  • دانش در مورد مشتریان
  • دانش انجام پروژه
  • و....

سیستم مدیریت دانش

یک سیتم مدیریت دانش ترکیبی از مجموعه افراد، فرآیندها و فناوری ها می باشند که با تشخیص و بکارگیری دانش سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می شود.در برخی از تعاریف در مورد سیستم مدیریت دانش، تمرکز بیشتری بر روی فناوری اطلاعات شده است.

یک سیستم مدیریت دانش، مدیریت بر دانش و سرمایه های دانشی را از طریق یکپارچه سازی فعالیتهای مرتبط در سازمان تسهیل می بخشد. این سیستم اطلاعات مناسب را در زمان مناسب در اختیار افراد مناسب قرار می دهد که این کار با استفاده از ابزارهای متناسب و تجزیه و تحلیل صورت می پذیرد.

سیستم مدیریت دانش امکان بکارگیری اثربخش ابزارهای فناوری اطلاعات و بهترین فعالیتها را با در اختیار قرار دادن دانش لازم به فرد مناسب در زمان مورد نیاز برای حل مساله، تصمیم گیری و به دست آوردن خبرگی و مهارت مهیا میسازد.کاربرد مناسب سیستم مدیریت دانش در اثربخشی، کارایی و نوآوری سازمان مفید واقع می گردد.

اهداف عمده توسعه و کاربرد سیستم مدیریت دانش عبارتند از:

1-اکتساب،خلق و تقسیم دارایی های دانشی سازمان

2-استقرار اطلاعات دانشی مرتبط

3-فراهم کردن محیطی برای مبادله دانش

4-ایجاد ارتباط بین افراد و علایق و مهارتهای مرتبط

5-تسهیل و حمایت از تصمیم گیری و حل مشکلات سازمان

منشور مدیریت دانش سازمانی

طبق برآورد (IDS) (مرکز داده جهانی) تقریبا 2/3 درصد دانش سازمانی نادرست است یا اینکه هر سال کهنه می شود. همچنین 5/4 درصد دانش سازمانی به دلیل ترک خدمت کارکنان، عدم مدیریت اطلاعات و احتکار دانش، مفقود و یا مخفی می شود. در حالیکه برخی از این دلایل، مسائل فرهنگی اند سایر موارد می تواند از طریق همسو کردن سیستم های مدیریت محتوا، خط مشی های اطلاعاتی و کار دانشی حل شود. مدیریت دانش یعنی ایجاد فرآیندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمات واقدامات سازمان و افراد. مدیران سازمانی برای اینکه بتوانند از مزیت های رقابتی برخوردار شوند، باید داده های خام را تجزیه و تحلیل و همبسته نموده، آنها را به اطلاعات معنادار سازمانی تبدیل و سپس این اطلاعات معنادار سازمانی را به دانش مفید مبدل سازند. 

عمده ترین مزایای کاربرد مدیریت دانش در سازمان