سومین باشگاه آنلاین و چهل و سومین باشگاه مدیران و مشاوران برگزار شد

تاریخ ارسال : 1399/6/6

سومین باشگاه آنلاین و چهل و سومین باشگاه مدیران و مشاوران برگزار شد

سومین باشگاه آنلاین و چهل و سومین باشگاه مدیران و مشاوران  با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این باشگاه تعداد 93 نفر مراجع با 30 نفر از مشاوران باشگاه جلسات مشاوره آنلاین تشکیل دادند.