لغو سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

تاریخ ارسال : 1399/5/6

لغو سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران لغو شد.سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران لغو شد.سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران لغو شد.سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران لغو شد.