نشست هیات مدیره شبکه پژوهش و فناوری با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان

تاریخ ارسال : 1399/5/6

نشست هیات مدیره شبکه پژوهش و فناوری با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان

اعضای هیات مدیره شبکه پژوهش و فناوری استان