مهدی دهشیری

مهدي دهشيري

مشاور امور حقوقی
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/dehshiri

مجتبی فدایی

مجتبی فدائی

مشاور ارزش‌گذاری فناوری
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/technology

مهندس پایان امینی

مهندس پایان امینی

مالکیت فکری، اختراع و برند
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/ownership

خانم زهرا عسگری

خانم زهرا عسگری

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/asgari

مهندس محمد مارانی

مهندس محمد مارانی

مشاور امور بازاریابی و فروش
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/marani

مهرداد رشیدی

مهرداد رشیدی

استراتژی حرکت در بستر دیجیتال
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/digital

مهدی افیونی زاده

مهدی افیونی زاده

مشاور امور برند سازی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/commercialization

مهندس حسین ربیعی

مهندس حسین ربیعی

مشاور سازماندهی،منابع انسانی،بهبود فرایندهای کسب و کار و مدیریت عملکرد
برای ورود به صفحهشخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/rabiee

آقای محمد ترابی

آقای محمد ترابی

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/torabi

مهندس پیمان البرزیان

مهندس پیمان البرزیان

مشاور امور مدیریت دانش
برای ورود به اتاق جلسه ایشان به اینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/knowledge

آقای محمود آقایی

آقای محمود آقایی

مشاور امور روابط و قوانین کار
برای ورود به صفحه شخصی ایشان، به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/labor-rules

مهندس محمد نورمحمدی

مهندس محمد نورمحمدی

مشاور امور مالی و مالیاتی،
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید.
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/noor-mohammadi

داود دهقان

داوود دهقان

تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی
برای ورود به اتاق مشاوره ایشان روی لینک زیر کلیک کنید:
https://tinypng.com/

دکتر سید مسعود رجایی

دکتر سید مسعود رجایی

مشاور امور بازاریابی و فروش
برای ورود به اتاق مشاوره ایشان روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/rajaee

فهرست