آیت

سید محمدتقی آیت

مشاور جذب سرمایه‌گذار
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/ayat

مجید سدیدی

مجید سدیدی

مشاور فروش و بازاریابی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/sadidi

مهدی دهشیری

مهدي دهشيري

مشاور امور حقوقی
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/dehshiri

مجتبی فدایی

مجتبی فدائی

مشاور ارزش‌گذاری فناوری
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/technology

حسن عباسی

حسن عباسی

مشاور امور تیم سازی، سیستم سازی و استارت آپ‌ها
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/structure

سید مهدی بنی هاشمی

سید مهدی بنی هاشمی

مشاور امور حسابداری و حسابرسی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/accounting-banihashemi

خانم زهرا عسگری

خانم زهرا عسگری

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/asgari

مهندس محمد مارانی

مهندس محمد مارانی

مشاور امور بازاریابی و فروش
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/marani

مهرداد رشیدی

مهرداد رشیدی

استراتژی حرکت در بستر دیجیتال
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/digital

کسرا یزدانی

مشاور سازماندهی،منابع انسانی،بهبود فرایندهای کسب و کار و مدیریت عملکرد
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/strategic

مهدی افیونی زاده

مهدی افیونی زاده

مشاور امور برند سازی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/commercialization

مهندس محمد مهدی پور

مهندس محمد مهدی پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/mehdipoor

مهندس حسین ربیعی

مهندس حسین ربیعی

مشاور سازماندهی،منابع انسانی،بهبود فرایندهای کسب و کار و مدیریت عملکرد
برای ورود به صفحهشخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/rabiee

آقای محمد ترابی

آقای محمد ترابی

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/torabi

آقای محمود آقایی

آقای محمود آقایی

مشاور امور روابط و قوانین کار
برای ورود به صفحه شخصی ایشان، به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/labor-rules

مهندس محمد نورمحمدی

مهندس محمد نورمحمدی

مشاور امور مالی و مالیاتی،
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید.
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/noor-mohammadi

دکتر سید مسعود رجایی

دکتر سید مسعود رجایی

مشاور امور بازاریابی و فروش
برای ورود به اتاق مشاوره ایشان روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/rajaee

فهرست