کارگاه آموزشی برند سازی و پرسنال برندینگ

برند سازی، در واقع یک "قدرت نرم "است.همانند برند محصول، برند سازی اشخاص هم بسیار مهم است. همه ما می دانیم این که صرفا مدرک تحصیلی، تجربه یا عناوین شغلی می توانند موجب موفقیت فرد شوند، تصور درستی از بازار کار نیست. خواه ناخواه برند سازی و قدرت نرم بر همه ابعاد زندگی روزمره مان تاثیر گذار است.زیرا در محیط کاری و تخصصی بسیار مهم می شود، که دیگران راجع به ما و توانمندی ما چه فکر می کنند.

مدت کارگاه: 6 ساعت

زمان برگزاری: 23 دی ماه

ساعت: 17:30

هزینه برای عموم: 227000هزار تومان

هزینه برای مراکز رشد و پارک های علم و فناوری: 175000هزارتومان

دوره های دیگر مهدی افیونی زاده